PL EN
Nasze zasady

Kodeks postępowania Spółki Politan określa podstawowe zasady, którymi kierujemy się w biznesie. 
Jego istotą jest przestrzeganie prawa i zasad etycznych. Nie tolerujemy żadnej formy korupcji, przekupstwa, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji czy prześladowania. Wspieramy równe traktowanie wszystkich pracowników i zapewniamy im bezpieczne warunki pracy. Dbamy również o ochronę środowiska naturalnego i nieustannie dążymy do zmniejszenia wpływu, który na nie wywieramy.Oczekujemy, iż do niniejszego Kodeksu Postępowania stosować się będą wszyscy nasi pracownicy, przedstawiciele oraz partnerzy biznesowi Spółki Politan.

 

WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I INNYMI PARTNERAMI BIZNESOWYMI

 • Politan przestrzega zasad uczciwej konkurencji otwartego współzawodnictwa i działa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi te zasady.
 • Spółka nie angażuje się w praktyki, które w sposób formalny lub nieformalny powodowałyby nielegalną wymianę informacji między konkurentami – zmowy cenowe, podział terytoriów czy rozdzielanie Klientów są niedozwolone.
 • Pracownikom nie wolno przyjmować ani oferować żadnych korzyści materialnych, oprócz zwyczajowo przyjętych 
w biznesie upominków i gestów gościnności.
 • Dostawcy i inni partnerzy biznesowi mają obowiązek przestrzegania praw i przepisów antykorupcyjnych. Nie wolno im oferować łapówek w żadnej postaci pracownikom Spółki.
 • Wszyscy pracownicy Politan zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych zasad.
 •  

  RELACJE Z PRACOWNIKAMI

 • Politan zapewnia wszystkim swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i stale dąży do ich poprawy.
 • W swojej działalności przestrzegamy prawa człowieka, nie tolerujemy wszelkich uprzedzeń wynikających 
z pochodzenia, płci, religii czy światopoglądu – zapewniamy wszystkim równe szanse.
 • Nie korzystamy z pracy przymusowej ani pracy dzieci i tego samego oczekujemy od swoich dostawców 
i partnerów biznesowych.
 •  

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ŚRODOWISKA

 • Politan dąży do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne – utrzymujemy standardy Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
 • Nasi dostawcy i inni partnerzy biznesowy muszą spełniać odpowiednie przepisy prawne i normatywne w zakresie ochrony środowiska - zobowiązani są do stosowania w swojej działalności skutecznych zasad w zakresie ochrony środowiska.
 •  

  SKARGI I WSKAZÓWKI

  Każdy pracownik, klient, dostawca czy partner biznesowy ma możliwość i prawo zgłaszania przypadków jakiegokolwiek łamania prawa/niniejszego kodeksu postępowania lub przypadków o podejrzenie takiej czynności. Osobą kontaktową jest wówczas pracownik działu personalnego lub działu jakości.

   

  Rafał Tannenberg

  Prezes zarządu