Nasze zasady

Nasze zasady

Kodeks postępowania Spółki Politan określa podstawowe zasady, którymi kierujemy się w biznesie. 
Jego istotą jest przestrzeganie prawa i zasad etycznych. Nie tolerujemy żadnej formy korupcji, przekupstwa, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji czy prześladowania. Wspieramy równe traktowanie wszystkich pracowników i zapewniamy im bezpieczne warunki pracy. Dbamy również o ochronę środowiska naturalnego i nieustannie dążymy do zmniejszenia wpływu, który na nie wywieramy.

Oczekujemy, iż do niniejszego Kodeksu Postępowania stosować się będą wszyscy nasi pracownicy, przedstawiciele oraz partnerzy biznesowi Spółki Politan.

Współpraca z klientami, dostawcami I innymi partnerami biznesowymi

  • Politan przestrzega zasad uczciwej konkurencji otwartego współzawodnictwa i działa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi te zasady.
  • Spółka nie angażuje się w praktyki, które w sposób formalny lub nieformalny powodowałyby nielegalną wymianę informacji między konkurentami – zmowy cenowe, podział terytoriów czy rozdzielanie Klientów są niedozwolone.
  • Pracownikom nie wolno przyjmować ani oferować żadnych korzyści materialnych, oprócz zwyczajowo przyjętych 
w biznesie upominków i gestów gościnności.
  • Dostawcy i inni partnerzy biznesowi mają obowiązek przestrzegania praw i przepisów antykorupcyjnych. Nie wolno im oferować łapówek w żadnej postaci pracownikom Spółki.
  • Wszyscy pracownicy Politan zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych zasad.

Relacje z pracownikami

  • Politan zapewnia wszystkim swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i stale dąży do ich poprawy.
  • W swojej działalności przestrzegamy prawa człowieka, nie tolerujemy wszelkich uprzedzeń wynikających 
z pochodzenia, płci, religii czy światopoglądu – zapewniamy wszystkim równe szanse.
  • Nie korzystamy z pracy przymusowej ani pracy dzieci i tego samego oczekujemy od swoich dostawców 
i partnerów biznesowych.

Odpowiedzialność wobec środowiska

  • Politan dąży do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne – utrzymujemy standardy Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
  • Nasi dostawcy i inni partnerzy biznesowy muszą spełniać odpowiednie przepisy prawne i normatywne w zakresie ochrony środowiska – zobowiązani są do stosowania w swojej działalności skutecznych zasad w zakresie ochrony środowiska.

Skargi I wskazówki

Każdy pracownik, klient, dostawca czy partner biznesowy ma możliwość i prawo zgłaszania przypadków jakiegokolwiek łamania prawa/niniejszego kodeksu postępowania lub przypadków o podejrzenie takiej czynności. Osobą kontaktową jest wówczas pracownik działu personalnego lub działu jakości.

Rafał Tannenberg
Prezes zarządu

Pobierz dokument Nasze zasady